Договір про надання юридичних послуг

(далі – «Договір»)

ТОВ «ПРАВО НА ЯКІСТЬ» (далі – «Виконавець») та особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти договір, та здійснює оплату послуг Виконавця (П.І.Б., паспортні дані та інша інформація про яку вказана при здійсненні платежу, далі – «Клієнт»), разом – «Сторони», уклали цей Договір про таке:

1.1. Предмет: юридична консультація з питань, які Клієнт адресував Виконавцю, та/або інші юридичні послуги, про які домовилися Сторони (далі – «Послуги»).
1.2. Строки надання Послуг: для усних консультацій – не довше, ніж протягом 3-х робочих днів, якщо Сторони не домовляться про інші строки окремо. Строки надання інших Послуг, крім усних консультацій, вказуються Сторонами окремо.
1.3. Вартість Послуг: вказана для відповідних Послуг на сайті Виконавця або погоджена Сторонами окремо (ПДВ не застосовується). Оплата має бути в гривнях, одноразово, в безготівковій формі в день прийняття пропозиції Виконавця про укладення Договору.

2.1. Клієнт зобов’язується надати Виконавцю всю необхідну (точну та достовірну) інформацію для надання Послуг, та не розголошувати 3-м особам зміст та результати Послуг (без погодження з Виконавцем).
2.2. Виконавець має право посилатися в рекламних цілях на П.І.Б. Клієнта, а також зміст та результати Послуг.

3. Відповідальність за порушення Договору: відшкодування всіх збитків, спричинених порушенням. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо порушення Договору є наслідком надання Клієнтом недостовірної інформації, ненадання або прострочення надання ним необхідної інформації.

4. Строк дії Договору: з дня оплати за Послуги – 1 місяць, або до повного виконання Сторонами зобов’язань.

5.1. Усі відомості, які стосуються Договору, є конфіденційною інформацією 10 років та не можуть бути передані 3-м особам без попередньої згоди іншої Сторони.
5.2. Документи в електронній формі, усні (телефонні) переговори Сторін мають для Сторін юридичну силу.
5.3. Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта будь-яким способом, що прямо не заборонений законом, і якщо цей спосіб не викликає заперечень у Клієнта. Виконавець не має права використовувати персональні дані Клієнта, якщо за усіма обставинами не міг не знати, що цей спосіб буде викликати заперечення у Клієнта.
5.4. До Договору застосовується Закон України «Про електронну комерцію».

Відомості про Виконавця:
Код ЄДРПОУ 40944584,
Адреса: вул. Олександра Довженка, 3, м. Київ, 03057,
п/р 26004053166313 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 (поповнення за № картки: 5169 3305 1024 4848),
платник єдиного податку 3 групи за ставкою 5%,
тел. (063) 610 07 27
e-mail: roq-llc@ukr.net
Директор В.О. Ковальчук
Відомості про Клієнта:

вказані при здійсненні платежу